Uzgodnienia projektów urządzeń podziemnych

Od 2014 roku uzgadnianiem projektów urządzeń podziemnych zajmuje się wyspecjalizowany organ działający przy Starostwach Powiatowych, nazwany Naradą Koordynacyjną. Zadaniem Narady Koordynacyjnej jest kontrola właściwego usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu – głównie na obszarach zainwestowanych miast i wsi, ale także w pasach drogowych poza tymi obszarami. Rola geodety polega na przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do przedłożenia na Naradę Koordynacyjną. Wymaga to sprawdzenia, czy odległości między projektowanymi sieciami są zgodne z przepisami. Często także należy w uzgodnieniu z projektantem przeprojektować położenie danego medium.

Mężczyźni rozmawiający nad projektem