Mapy podziałowe

Podziały działek ewidencyjnych na dwie lub kilka działek dokonujemy zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub innymi przepisami prawa. Ostatecznym rezultatem takiego postępowania jest ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków (prowadzonej przez Starostwo Powiatowe) oraz w księdze wieczystej (prowadzący Sąd Rejonowy) działek po podziale, z których każda otrzymała swój unikalny numer. Proces ten jest niezbędny w przypadku, gdy właściciel nieruchomości zamierza zbyć jej część lub planuje budowę na niej osiedla mieszkaniowego.

Jak przebiega rozgraniczanie nieruchomości?

Rozgraniczenie polega na ustaleniu i wyznaczeniu granic nieruchomości w przypadku sporu granicznego lub gdy brak jest odpowiednich dokumentów do jej wznowienia, a granice uległy zatarciu. Rozgraniczenie nieruchomości poprzedza postanowienie organu administracji publicznej o wszczęciu postępowania.  Następnie geodeta wyznaczony w postanowieniu do wykonania czynności rozgraniczeniowych przystępuje do analizy wszystkich dostępnych dokumentów prawnych dotyczących opracowywanego odcinka granicy. Niezwykle istotną częścią pracy jest ustalenie ze stronami postępowania ( sąsiadami wzdłuż spornej granicy) przebiegu granicy w terenie. Dlatego rola geodety prowadzącego to postępowanie wymaga dużego doświadczenia, taktu, cierpliwości oraz wykazania się obiektywizmem. Wszystkie te cechy posiadają geodeci zatrudnieni w naszej firmie. Na zakończenie rozgraniczenia organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o rozgraniczeniu lub kieruje rozgraniczenie do rozpatrzenia sądowi.

Geodezyjne wznowienie granic

Geodezyjne wznowienie granic pozwala na dokładne oznaczenie granic nieruchomości w terenie na podstawie istniejących dokumentów. Jest to niezbędne przy zakupie nieruchomości, planowaniu inwestycji budowlanych czy podziale nieruchomości.  Geodezyjne wznowienie granic rozpoczyna się od analizy dokumentów dotyczących nieruchomości. Następnie na podstawie tych danych dokonujemy pomiarów w terenie i oznaczamy granice nieruchomości. Na koniec sporządzamy dokumentację, która potwierdza przebieg granic i jest podstawą do wpisów w ewidencji gruntów i budynków i księgach wieczystych.

Mapa oraz projekt architektoniczny obok skalówki i cienkopisów